Poradenství a prevence

Na naší škole pracují v této důležité oblasti života školy výchovná poradkyně, kariérová poradkyně a školní metodička prevence.

Výchovná poradkyně se mimo jiné věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají doporučení z pedagogicko-psycholigické poradny nebo střediska výchovné péče k zohlednění jejich výkonů ve výchovně vzdělávacím procesu. V oddůvodněných případech je vypracováván i individuální vzdělávací plán.

Studovat podle individuálního vzdělávacího plánu umožňujeme i nadaným sportovcům a jiným studentům, kteří v určitém oboru dosahují vynikajících výsledků.

Výše uvedená zohlednění jsou možná i u maturitní zkoušky, pokud si žák na začátku čtvrtého ročníku vyřídí v pedagogicko-psychologické poradně náležité potvrzení.

Výchovná poradkyně se také stará o žáky sociálně znevýhodněné, škola jim například může zapůjčit učebnice, které si již na SŠ žáci kupují sami. Všem žákům také slouží školní žákovská knihovna, kde si mohou půjčovat knihy, které je nutné přečíst k maturitní zkoušce z jazyka českého.

Všeobecný rozhled, který je nutný pro výchovu člověka sebevědomého, tolerantního, chápajícího hodnotu vzdělání, se také snažíme žákům zajistit návštěvami galerií, divadelních, filmových i hudebních představení, a to nejen v době vyučování, ale také v jejich volném čase.

Výchovná poradkyně je tu také pro ty, kteří potřebují vyslechnout, poradit nebo nasměrovat k odborníkům, když už studijní nebo jiné problémy dospívajícího vážněji trápí.

 

Kariérová poradkyně poskytuje žákům individuální poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání nebo profesní orientaci.

Při poradenské pomoci žákům spolupracujeme zejména s třídními učiteli.

Pro žáky 4. ročníku zajišťujeme v prvním pololetí seminář společnosti SCIO o národních srovnávacích zkouškách a přijímacím řízení na VŠ. Organizujeme také jejich návštěvu na veletrhu vysokých škol GAUDEAMUS v Brně, realizujeme skupinové i individuální návštěvy na besedách pořádaných Informačním centrem Úřadu práce ve Zlíně. Čtvrťáci mají také příležitost setkat se na besedách se zástupci vysokých škol či firem.

Ve druhém pololetí pak pomáháme studentům s vyplňováním přihlášek na VŠ a VOŠ, následně zpracováváme přehledy o rozmístění žáků a jejich další studijní či profesní cestě.

Během celého školního roku spolupracujeme se základními školami.

Aktuální informace zpřístupňujeme žákům na nástěnce výchovného poradenství.