Kurzy pro žáky a studenty

Žákům ZŠ nabízíme tyto přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školu:

 

JAZYK ČESKÝ

 1. Slohové rozvrstvení slovní zásoby
 2. Ustálená spojení – rčení, přísloví, pořekadla
 3. Synonyma, antonyma
 4. Slovní druhy a jejich tvary
 5. Mluvnické kategorie jmenné a slovesné
 6. Druhy vět podle postoje mluvčího
 7. Větné členy základní a rozvíjející
 8. Souvětí souřadné a podřadné, druhy VV, poměr mezi větami
 9. Interpunkce ve větě jednoduché a souvětí
 10. Oprava chybné stylizace
 11. Pravopis

 

 MATEMATIKA

 1. Číselné obory (operace s přirozenými, celými a racionálními čísly)
 2. Práce s proměnnou (úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy)
 3. Práce s neznámou (výpočet neznámé ze vzorce, řešení rovnic a jejich soustav)
 4. Řešení slovních úloh
 5. Metrické úlohy v rovině a prostoru
 6. Obsah rovinných útvarů, povrchy a objemy těles