Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín zabezpečuje dle novely vyhlášky č. 116/2011 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních poskytování poradenských služeb v podobě výchovného poradce, školního metodika prevence a kariérového poradce.

 

Poradkyně školního poradenského pracoviště ve školním roce 2022/2023

 • Mgr. Irena Světlíková – výchovný poradce (tel.: 734 675 533)
 • Mgr. Hana Junášková – kariérový poradce (tel.: 577 006 555)
 • Mgr. Jana Popelková – školní metodik prevence (tel.: 577 006 555)

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí dohodě

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Kdo je vlastně výchovný poradce?

Je to pedagog, odborně připravený pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

Výchovný poradce diagnostikuje situaci, navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede individuální konzultace s žáky, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních služeb apod.) linku bezpečí a další organizace. Obrací se na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině, porušování zákona.

Těžištěm práce výchovného poradce je prevence.

Orientuje se tedy na:

 • práci s výchovně problémovými žáky,
 • spolupráci s rodinou především v poradenské činnosti,
 • spolupráci s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s problémovými žáky,
 • spolupráci s pracovníky školy při řešení otázek v postupech výchovné práce.

 

Do pracovní náplně výchovného poradce patří mimo jiné:

a) v oblasti metodické a informační činnosti:

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc,
 • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesně orientačních, sociálních a jiných důvodů,
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a o možnostech využití jejich odborných služeb,
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků,

b) v oblasti práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy:

 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky,
 • pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření,
 • podává návrhy na vyšetření v PPP nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením,
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků,

c) ve specifické oblasti:

 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák),
 • spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci zejména s odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR a krizovým centrem pro děti a rodinu.

 

Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě:

 • výskytu agresivního chování ve třídě,
 • signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové),
 • náhlém i trvalém neúspěchu v učení,
 • obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči,
 • porušování pravidel soužití ve škole žákem,
 • krádežích ve třídách apod.

 

Výchovný poradce je při své činnosti vázán mlčenlivostí.

 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Školní metodik prevence je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve škole.

Funkce a náplň práce je legislativně vymezena vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a podle příslušných ustanovení Školského zákona.

Hlavní náplň práce školního metodika prevence spočívá v poskytování odborné rady a pomoci žákům a studentům, u kterých se vyskytly problémy v oblasti šikany, návykových látek, kriminality, vandalismu, patologických jevů.

Pomoc patří případně i rodičům a ostatním žákům školy před negativními dopady, které by tyto sociálně patologické jevy mohly ve škole způsobovat.

 

Hlavní činnosti školního metodika prevence:

 • tvorba a realizace preventivního programu školy,
 • koordinace a účast na aktivitách škol zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů,
 • metodické vedení v této oblasti,
 • spolupráce s výchovným poradcem, s vedením školy, s krajským metodikem prevence a s odbornými pracovišti,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,
 • získávání nových odborných informací a zkušeností – semináře a schůzky školních metodiků prevence,
 • zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy,
 • ve spolupráci s třídními učiteli provádět vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem i projevy sociálně patologického chování,
 • poskytování poradenských služeb žákům a rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.

 

Školní metodik prevence je při své činnosti vázán mlčenlivostí.

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Hlavní činnosti kariérového poradce:

 • poskytuje individuální poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání nebo profesní orientaci, spolupracuje s třídními učiteli,
 • zajišťuje semináře o národních srovnávacích zkouškách a přijímacím řízení na VŠ,
 • realizuje skupinové (popř. individuální) návštěvy Úřadu práce ve Zlíně,
 • zajišťuje besedy se zástupci firem a VŠ,
 • pomáhá studentům s orientací na webových stránkách různých VŠ a s vyplňováním přihlášek,
 • spolu s vyučujícími zaměřuje pozornost na talentované žáky.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.