Články

Informace pro žáky, studenty a rodiče při zahájení školního roku v souvislosti s opatřením proti covid-19


 

 1. Od žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 2. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 3. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
 4. Zletilí žáci a studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni neprodleně ohlásit onemocnění covidem-19 přes Bakaláře třídnímu učiteli, který okamžitě informuje sekretariát školy.
 5. Žáci a studenti budou ve škole seznámeni se zásadami osobní a respirační hygieny.
 6. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 7. U vstupu do budovy školy jsou všichni povinni použít prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem a jednorázové papírové ručníky a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 8. Škola disponuje bezkontaktními teploměry pro orientační měření tělesné teploty žáků a studentů.
 9. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajišťuje „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajišťuje pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 10. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale věnuje jim zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) volí tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka/studenta do školy – žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
 11. Ve všech uvedených případech zákonný zástupce, resp. zletilý žák nebo student telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. V případě pozitivního výsledku informuje zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka sekretariát školy (paní Mertová).
 12. V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
 13. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 14. Žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li potvrzením od praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí.
 15. V případě výskytu onemocnění covid-19 škola neprodleně informuje žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých žáků/studentů a svého zřizovatele o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání.
 16. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy.
 17. Prezenční výuka dotčených žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem, která je pro ně povinná (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 18. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků/studentů.
 19. Cestování skupin žáků/studentů a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak.
 20. Odborná praxe ve 4. ročníku proběhne podle pravidel stanovených v minulém školním roce.

 

Zlín 28. srpen 2020

 

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
ředitel