Články

Informace k distančnímu vzdělávání od 5. října 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vydala dne 2.10. 2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nařízení mimořádného opatření, kterým bude od 5. do 18. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.


Milé žákyně, žáci, studentky a studenti, vážení rodiče, 

dne 30.9.2020 přijala vláda České republiky usnesení o přijetí krizového opatření, kterým na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené kategorie, bude od 5. do 18. října 2020 omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci vydala 2. 10. 2020 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nařízení mimořádného opatření, kterým bude od 5. do 18. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách. Více o usnesení zde.

Obchodní akademie Tomáš Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín reaguje na tento stav zavedením distanční výuky:

 1. Distanční vzdělávání bude probíhat na podkladu rozvrhu sestaveném pro distanční výuku. V rozvrhu budou příznaky určeny hodiny, které budou základem pro synchronní výuku (dále on-line výuka) v prostředí MS Teams, zbývající hodiny budou odučeny asynchronně (dále off-line výuka) v prostředí Bakaláři a Moodle. 
 2. On-line výuka bude probíhat v MS Teams, kde učitelé jednotlivých předmětů založí dle přidělených kódů předmětů jednotlivé týmy (skupiny předmětů).
 3. Off-line výuka bude probíhat formou zadávání samostatné práce a její kontroly v jednotlivých předmětech dle instrukcí vyučujících v Bakalářích a Moodlu (podle jarního schématu).
 4. V pondělí každého týdne distančního vzdělávání proběhne v MS Teams v čase 7:50 – 8:35 třídnická hodina.
 5. Komunikace mezi vyučujícími a žáky bude probíhat formou pravidelných pondělních třídnických hodin v MS Teams, v prostředí Bakaláři (zprávy, plán výuky) a Moodle a e-mailem.

 

Upozornění

Veškeré audiovizuální záznamy vytvořené a vzniklé v MS Teams během on-line výuky organizované školou jsou podle autorského zákona chráněny a žákům a studentům není dovoleno tento materiál jakoukoliv formou dále volně šířit. Stejně tak nebude škola v souladu se směrnicí GDPR bez souhlasu zletilých zástupců žáků a studentů tento materiál zveřejňovat.

 

Žáci a studenti mají během zavedení tohoto opatření povinnost:

 • se dle novely školského zákona vyhlášené pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 vzdělávat v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách distančním způsobem,
 • účastnit se každé pondělí v době 7:50 – 8:35 on-line třídnické hodiny v prostředí MS Teams,
 • seznámit se každé pondělí do 9:30 s naplánovaným týdenním rozvrhem on-line a off-line výuky,
 • plnit zadané úkoly a včas je odevzdávat (plnění úkolů bude podkladem pro hodnocení),
 • účastnit se spojení v případě on-line výuky v MS Teams, pokud nebude spojení fungovat, nebo se z nějakého jiného důvodu (technické problémy) neuskuteční, informují žáci/studenti učitele daného předmětu (vyučující on-line vyučovaných hodin budou v třídní knize evidovat absenci on-line výuky) a svou absenci omlouvají zletilí žáci a studenti nebo zákonní zástupci nezletilých žáků u třídního učitele v době distanční výuky elektronicky (po návratu do školy v omluvném listu),
 • informovat třídního učitele v případě výskytu problému neumožňujícího účast na distanční výuce jak formou on-line připojení, tak formou off-line vzdělávání, třídní učitelé následně informují zástupce ředitele. 

 

Oproti jarnímu schématu distančního vzdělávání zavádíme také plošnou on-line výuku v prostředí MS Teams na podkladu zredukovaného rozvrhu, který rozlišuje předměty profilové 1, které budou každý týden vyučovány 2 hodinami, profilové 2, vyučovány 1 hodinou týdně, a ostatní předměty s 1 hodinou on-line výuky 1x za 14 dní. Tělesná výchova se v tomto období nevyučuje. Vzhledem k prozatím nevyzkoušenému režimu on-line výuky se mohou během prvního týdne vyskytnout technické problémy, které se budeme snažit vyřešit k oboustranné spokojenosti.

V současnosti pro vás připravovali pedagogové práci tak, jak byli zvyklí ve svých hodinách – Moodle, Bakaláři, e-mail. Od příštího týdne jsme připravili v každém předmětu kurzy na Moodlu podle jednotných požadavků v kombinaci s informačním systémem Bakaláři.

Vaším úkolem bude, se na mobilním telefonu v aplikaci Bakaláři (v současnosti můžete stáhnout novou verzi s názvem „Bakaláři online“) podívat na rozvrh, kde zjistíte podle návodu v přiložené prezentaci, co máte zadáno za úkol na konkrétní den a vyučovací hodinu. To samé zjistíte, když se do Bakalářů přihlásíte přes naše webové stránky www.oazlin.cz – IS OATB – Bakaláři.

Další vaší povinností je přihlásit se do kurzů ve všech Vašich předmětech a plnit zadání a úkoly, které tam naleznete. Výuku budete mít vždy zapsánu na jeden týden dopředu. Takže nejpozději v pondělí ráno v 8:00 budete vidět úkoly na celý týden a můžete si podle toho rozvrhnout práci.

Připomínám vám, že učitelé budou kontrolovat odevzdané práce a hodnotit je známkou nebo splněno/nesplněno. Tato hodnocení budou normálně započítávána do vaší známky na vysvědčení, proto dodržujte stanovené termíny pro odevzdání.

Technické dotazy zodpoví správce sítě – pan Milan Jiřikovský (m.jirikovsky@oazlin.cz)

Věřím, že takto nastavený formát distančního vzdělávání přispěje k překlenutí doby tohoto mimořádného opatření a my opět navážeme řádnou kontaktní výukou.

Děkuji vám za spolupráci.

 

Aleš Ruda

ředitel OATB a VOŠE Zlín