Přijímací řízení

Obory vzdělání

 Ve školním roce 2020/2021 nabízíme maturitní obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie (4 třídy – 120 žáků), zaměření:

  • podniková ekonomika
  • cestovní ruch
  • mezinárodní obchod
  • finance a daně

 

Informace k přijímacímu řízení

 Ověřování znalostí potřebných ke studiu na střední škole proběhne formou centrálně zadávaných testů.

Řádný termín:

  • 8. června 2020

Náhradní termín:

  • 23. června 2020

 

Soubor PDF   Podrobná kritéria pro přijetí  (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 18. 5. 2020)

 

Žádnou další vlastní zkoušku či pohovor v rámci přijetí ke studiu na naší škole nebudeme organizovat.

Výjimku mají uchazeči cizí státní příslušnosti, kteří nekonají test z českého jazyka, ale absolvují pouze ústní pohovor.

 

Pro zajištění zdraví a bezpečnosti žáků během přijímacího řízení bude postupováno podle metodického pokynu MŠMT, které bylo vydáno 6. 5. 2020.

Soubor PDF  Ochrana zdraví na SŠ v průběhu přijímacích zkoušek 2019/2020  (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 18. 5. 2020)

 

Uchazeči odevzdají  v den konání přijímací zkoušky u vstupu do budovy  čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem nezletilého uchazeče.

  Čestné prohlášení   (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 18. 5. 2020)

 

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Uchazeč nemůže podle speciálního zákona č. 135/2020 Sb. podat žádost o odvolání. Ředitel školy může dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b správního řádu. Tímto způsobem lze přijmout uchazeče, který:

  1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria hodnocení pro přijetí, ale
  2. nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, může uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádřit svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

Podání a vyřízení žádosti

Uchazeč může odevzdat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí). Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  1. existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  2. uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nové rozhodnutí může vydat až po uběhnutí lhůty pro podání žádosti o nové rozhodnutí u všech uchazečů a po shromáždění všech došlých žádostí. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

Pokud chcete vyjádřit svou vůli k přijetí, vyplňte co nejdříve (max. do tří dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení, nebo doručení nebo převzetí rozhodnutí o nepřijetí) níže uvedenou žádost a doručte ji na adresu naší školy.

   Žádost o vydání nového rozhodnutí  (zdroj: OATB a VOŠE Zlín – 18. 5. 2020)

 

 

 Přihláška

 

  Soubor XLSX Přihláška ke vzdělávání – studiu ve SŠ pro denní studium (zdroj: MŠMT)

 

Údaje na přihlášce:

Do kolonky obor vzdělání (kód a název) doplníte obor 63-41-M/02 Obchodní akademie.

Prosím neuvádějte zaměření, toto zvolíte až po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek a přijetí ke studiu.

K přihlášce není třeba dokládat lékařské potvrzení.