Praxe

Zařazení do ŠVP: 3. ročník (2. pololetí školního roku)
Doba trvání odborné praxe: 4 týdny

Obecné cíle

  • vytvořit u žáků představu o fungování konkrétního pracoviště, firmy, úřadu, instituce aj.,
  • ověřit si vztah teorie a praxe při praktické aplikaci vědomostí a dovedností získaných především v odborných předmětech vyučovaných na škole,
  • prostřednictvím úkolů zadaných pověřeným pracovníkem nebo zaměstnanci zařízení realizovat své teoretické znalosti v praxi,
  • postupně rozvíjet samostatnost, kreativitu, zodpovědnost, přesnost a iniciativu,
  • učit se asertivnímu jednání a vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
  • formovat profesionální vlastnosti a rozvíjet odborné a praktické kompetence žáků.

Charakteristika

Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu v rámci oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které naše škola realizuje. Představuje důležitou složku v přípravě budoucích absolventů na praktickou část jejich budoucí profese. Odbornou praxi žáci realizují na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a které mají se školou uzavřenou smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe a podmínkách pro její konání. Místo praxe si žáci zajišťují sami. V případě, že si žák praxi nezajistí sám, pomůže mu s umístěním škola, která také zajistí dle platných právních předpisů právní stránku vykonávání odborné praxe. Na předem dohodnutých pracovištích bude odborná praxe prováděna za vedení a dozoru instruktorů, kteří prokazatelně provedli poučení praktikantů o BOZ. Odborná praxe rozvíjí odborné a praktické kompetence žáků.

Formy práce žáků a další metodické přístupy

Realizace aktivit na základě vysvětlení a názorného předvedení, spojení teorie s praxí, modelové a reálné pracovní situace, případové studie, analýza vybraných legislativních norem a vnitřních směrnic.

Způsob hodnocení

Třídnímu učiteli v týdnu po návratu z odborné praxe odevzdají žáci v písemné podobě „Zprávu z odborné praxe“. Třídní učitel rozdělí pro hodnocení materiál rovnoměrně mezi vyučující účetnictví a ekonomiky. Odevzdané práce jsou hodnoceny slovně jako vyhovující, nebo nevyhovující. Žáci, kteří odevzdali práci hodnocenou jako nevyhovující, ji opraví do data zápisu známek. Na konci školního roku odevzdají vyučující ekonomiky a účetnictví práce třídnímu učiteli. Zprávy z odborné praxe jsou součástí maturitní dokumentace.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.