Podpora vzdělávání

logolink

 Podpora vzdělávání na Obchodni akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín

 

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006367
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení realizace projektu:    31. 8. 2019

 

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit a aktivity rozvíjející ICT. Bude realizován v následujících aktivitách:

  1. Spolupráce školy a zaměstnavatele. Cílem je zajistit spolupráci školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje s firmami/institucemi daného oborového zaměření a zkvalitnit povinné praxe žáků a studentů.
  2. Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ a VOŠ. Aktivita je určena pro pedagogy školy a odborníky z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.
  3. CLIL ve výuce na SŠ a VOŠ. Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL  při výuce nejazykových předmětů.
  4. Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi. Kurz DVPP přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch, kteří jsou v prvním stupni podpory).
  5. Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ - matematická gramotnost, výchova k podnikavosti, ICT gramotnost. Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy ve výše uvedených oblastech podpory  a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.
  6. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol.
  7. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů. Stáž pedagogických pracovníků školy bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. 
  8. Tandemová výuka. V rámci aktivity bude prohloubena spolupráce pedagogických pracovníků školy  v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
  9. Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem aktivity je podpořit žáky střední školy ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.