Školní psycholog

Kdo je to školní psycholog?

Školní psycholog je nezávislý pedagogicko-psychologický odborník školního poradenského pracoviště na školách, jehož úkolem je prostřednictvím konzultací, poradenství, diagnostiky, prevence a intervence pomáhat žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům k překonávání obtíží psychologického charakteru.  

Školní psycholog vykonává zejména tyto činnosti:

 • krizová intervence – pomoc žákům, rodičům i učitelům, kteří se ocitnout v mimořádně psychicky náročné situaci.
 • individuální, párové nebo skupinové konzultace a poradenství – pomoc a podpora těm, kteří se potýkají s osobními, vztahovými, výukovými či jinými problémy.
 • diagnostické činnosti – psycholog zjišťuje například sociální klima ve škole a třídě, provádí orientační anonymní šetření prostřednictvím anket, které slouží k zajištění lepších podmínek vzdělávání ve školách. Taktéž se může podílet na zjišťování přítomnosti a rozsahu nadání žáků
 • preventivní a intervenční činnosti – individuální, skupinové či komunitní práce s rodiči, žáky i učiteli za účelem zlepšení psychického stavu nebo náročné situace. Jedná se o prevenci či intervenci v oblasti psychického i fyzického zdraví, mezilidských vztahů, školního neúspěchu žáků nebo péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami
 • metodická spolupráce s pedagogickými pracovníky školy – při péči o žáky spolupracuje školní psycholog s vedením školy a učiteli
 • koordinace v poradenských a jiných službách

Školní psycholog je ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Také koordinuje poradenské služby mimo školu s poradenskými, zdravotnickými nebo jinými zařízeními.

Více informací o činnosti školního psychologa naleznete ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a úprav.

Příklady důvodů k vyhledání školního psychologa:

 • prožívání nadměrného stresu, strachů a obav, nárůst psychosomatických obtíží
 • náročné nebo opakované konfliktní či jinak problémové situace ve vztazích rodinných, kamarádských, partnerských nebo ve vztazích s učiteli/žáky/spolužáky, šikana
 • problémy s usínáním, poruchy spánku
 • náhlý nebo dlouhodobý školní neúspěch, problémy s učením, se soustředěním, pamětí
 • déle trvající negativní nebo depresivní nálady, osamělost
 • sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, zneužívání látek k lepší „body-image“, závislosti a další

Každý žák má právo na vyhledání pomoci od školního psychologa, zvláště pokud se nachází v psychicky náročné situaci a je ohroženo jeho zdraví nebo život. V takovém případě je školní psycholog povinen žáku pomoci i bez předchozího informovaného souhlasu zákonných zástupců.

Pro další práci školního psychologa s žákem, třídou a zákonnými zástupci je zapotřebí generalizovaný, nebo individuální informovaný souhlas s odsouhlaseným prohlášením zletilého žáka, nebo zákonného zástupce (vyjma preventivní a osvětové činnosti, na kterou má nárok každý bez rozdílů).

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.